Pon - Sob: 7:00-18:00

Czym jest operat geodezyjny i co zawiera?

geodeci w pracy

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, operat geodezyjny powinien zawierać dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy. Operaty mogą zawierać różne treści w zależności od tego, do jakich celów są składane oraz jakimi metodami zostały określone wyniki pomiarów. Nieznaczne różnice w operatach mogą pojawić się też w związku z różnymi standardami Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rodzaje operatów geodezyjnych

Rola operatów geodezyjnych opiera się na dokumentowaniu przebiegu prac. Operaty zawierają jednak różnorodne treści, zależne od celu ich stworzenia. Mogą one być przeznaczone do m.in. mapy do celów projektowych (np. budynku czy sieci uzbrojenia terenu), mapy inwentaryzacyjnej, mapy z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej, mapy do celów prawnych, ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów, wznowienia czy wyznaczania znaków granicznych.

Co musi zawierać operat geodezyjny?

Trudno jest określić typową zawartość operatu geodezyjnego. To, co powinien w sobie zawierać operat geodezyjny, zależne jest bowiem od jego rodzaju. Istnieje wiele wariantów operatów, jednak za najczęściej występujący uznaje się operat z inwentaryzacji powykonawczej budynku. Skład operatu z inwentaryzacji powykonawczej budynku określa rozporządzenie w sprawie standardów technicznych. Zgodnie z nim operat powinien zawierać spis treści, sprawozdanie techniczne, dokumentację osnowy pomiarowej, jeżeli była ona wcześniej założona (osnowę zakłada się, gdy nie można wykonać pomiaru bezpośredniego odbiornikiem GPS lub pomiar ten ma zbyt niską dokładność), mapę porównania z terenem, szkice polowe, jeżeli zostały wykonane, wykazy obliczonych współrzędnych punktów szczegółów terenowych, dokumentację potrzebną do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków. Bardzo ważny element stanowi sprawozdanie techniczne, w którym opisany jest przebieg prac geodezyjnych. Powinno ono zawierać m.in. cel wykonanych prac geodezyjnych, identyfikator zgłoszenia tych prac, wykonawcę, dane osobowe kierownika prac oraz innych osób biorących udział w ich realizacji, datę rozpoczęcia i zakończenia prac geodezyjnych oraz opis ich przebiegu i wyniki.

Każdy operat należy przekazać organowi Służby Geodezyjnej i Kartografii

Według przepisów, każda dokumentacja powstająca w efekcie prac geodezyjnych, zawierająca wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, podlega obowiązkowi zgłoszenia do stosownego organu Służby Geodezji i Kartografii. Opracowania tych pomiarów są kompletowane właśnie w postaci operatu geodezyjnego i przekazywane do właściwej jednostki wraz z plikami, które służą aktualizacji baz danych. Obecnie operaty sporządza się w postaci elektronicznej w formacie PDF, a obowiązek składania ich w urzędach w sposób tradycyjny został zniesiony.

Dodaj swój komentarzTwoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone

Pon - Sob: 7:00-18:00
Copyright © 2022 GeoDirect geodezja.edu.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.